News Update - December 14, 2022

December 14, 2022 00:01:44
News Update - December 14, 2022
QATV News Updates
News Update - December 14, 2022

Dec 14 2022 | 00:01:44

/

Show Notes

Quincy Center T.

New housing.

Special election.

Other Episodes

Episode 0

September 23, 2021 00:01:34
Episode Cover

News Update - September 23, 2021

New voting places. Target opens. New development. 

Listen

Episode 0

June 16, 2020 00:03:03
Episode Cover

News Update - June 16, 2020

Daily news update.

Listen

Episode

November 14, 2022 00:01:17
Episode Cover

News Update - November 14, 2022

Woman abducted. Special election.  Veterans housing. 

Listen